အ႐ိုးက်ီးေပါင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ခံစားရေသာ လကၡဏာမ်ား

အ႐ိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္းသည္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာေသာ လည္ပင္းတြင္ ရွိေသာ အ႐ိုးမ်ား ၾကားရွိ အ႐ိုးႏုမ်ားပါး ေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားရခက္ခဲျခင္း၊ လႈပ္ရွားလွ်င္နာျခင္း စေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထို အ႐ိုးႏုမ်ားပါးၿပီး အ႐ိုးအတက္ထြက္ ျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ထိုထြက္လာေသာ အ႐ိုးအတက္မ်ားသည္ ေက်ာ္႐ိုးမႀကီးမွ ထြက္လာေသာ

အာ႐ုံေၾကာမ်ားအား ဖိမိသည့္အခါတြင္ က်ီးေပါင္းလကၡဏာမ်ား ခံစားရေလ့ရွိပါသည္။ နာတာ၊ က်င္တာ ၊ ေကာင္းေကာင္း မလႈပ္ရွားႏိုင္တာတို႔ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္းသည္ လည္ပင္းတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္ လည္ပင္းက်ီးေပါင္း တက္ျခင္းဟုေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လည္ပင္းတြင္သာမက ခႏၶာကိုယ္၏ ေက်ာ႐ိုးမႀကီး တေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးတြင္

အဆစ္ေပါင္း ၃၃ ဆစ္ရွိပါသည္။ လည္ပင္းတြင္ ၇ ဆစ္၊ ရင္ေခါင္းတြင္ ၁၂ ဆစ္၊ ခါးတြင္ ၅ ဆစ္၊ တင္ပါးတြင္ ၅ ဆစ္ႏွင့္ အၿမီးပိုင္းဟုေခၚေသာ ေနရာတြင္ ၄ ဆစ္ဟူ၍ စုစုေပါင္း ၃၃ ဆစ္ရွိပါသည္။ ထို ေနရာမ်ားတြင္ က်ီးေပါင္း အျဖစ္မ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚၿပီး ခါးနာျခင္း၊ လည္ပင္းဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း တို႔သည္ က်ီးေပါင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လည္ပင္းမွာျဖစ္လွ်င္ Cervical Spondylosis ဟုေခၚဆိုၿပီး ခါးတြင္ ျဖစ္လွ်င္ Lower Back Spondylosis ဟုေခၚဆိုပါသည္။

အ႐ိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အထိုင္မ်ားျခင္း။ ႐ုံးအလုပ္စေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အၾကည့္မ်ားျခင္း။ လႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္း။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္နည္းျခင္း။ အဝလြန္ျခင္း။ လည္ပင္းအား ယခင္က ထိခိုက္ခဲ့ဖူးျခင္း။ အေလးအပင္မ်ား အမမ်ားျခင္း။ အသက္အ႐ြက္ႀကီးလာေသာေၾကာင့္ အ႐ိုးႏုမ်ားပါးလာျခင္း။

အ႐ိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

လည္ပင္းလႈပ္ရွားလွ်င္ နာက်င္ျခင္း။ လႈပ္ရွားရခက္ခဲျခင္း။ ဇတ္ခိုင္ေနျခင္း။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း။ မူးေဝျခင္း။ လက္မ်ား လႈပ္ရွားလွ်င္ က်င္ျခင္း၊ နာျခင္း။ေခါင္းအား ေဘးဘက္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ မလွည့္ႏိုင္ျခင္း။ ေခါင္းလႈပ္ရွားေသာအခါတြင္ လည္ပင္း အဆစ္မ်ားမွ အသံျမည္ျခင္း။ လက္တေလွ်ာက္ အပ္ႏွင့္ အထိုးခံရသလို ခံစားရျခင္း။ လည္ပင္းတြင္ Cervical Spondylosis ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံေၾကာကို ဖိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံးအားနည္းျခင္း၊ လမ္းသြားရာတြင္ ပုံမမွန္ျခင္း။ ဆီးဝမ္းမမွန္ျခင္း။

ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားသည္ မနက္ပိုင္း အိပ္ရာထထျခင္းတြင္ အဆိုးဆုံးျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္းသို႔ေရာက္ေသာ အခါတြင္ တျဖည္းျဖည္းသက္သာသြားျခင္း။ အထက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားေနရလွ်င္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ က်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္ အရင္ဆုံး မည္သည့္အဆစ္တြင္ က်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည္အား အရင္ဆုံးသိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ က်ီးေပါင္းလကၡဏာ ခံစားေနရသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းအား အရင္ဆုံး X Ray ႐ိုက္ကူးၿပီး အ႐ိုးတြင္ က်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည့္

အေျခအေနအား ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈရပါသည္။ က်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည့္ အ႐ိုးအဆစ္ တိတိက်က်၊ က်ဥ္းေနေသာ ပါးေနေသာ အ႐ိုးႏု၏ အေျခအေန၊ အ႐ိုးအတက္ ထြက္ျခင္း အေျခအေန စသည္တို႔အား အေသးစိတ္ၾကည့္ ရႈၿပီး ကုသျခင္းအား ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းျဖစ္ေနသည့္ အခါတြင္ ခံစားရေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ ဆိုးသည့္အတြက္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းေသာ အ႐ိုး၊အေၾကာ၊ အဆစ္

အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ ေသခ်ာျပသၿပီး တိုင္ပင္ကုသ သင့္ပါတယ္။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးသည္ ကုသျခင္းေဆး သက္သက္မဟုတ္ပဲ အျခားေသာ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းအတြက္ အ႐ိုးႏုမ်ားျပန္လည္အားေကာင္းေစေသာ အ႐ိုးႏုအားေဆးမ်ားလည္း ေသာက္သုံးသင့္လွ်င္ ေသာက္သုံးရႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အျခားေသာ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္းအတြက္ ခံစားေနရာေသာ က်င္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား အတြက္ ေဆးမ်ားအား ေသာက္သုံးသင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းအား

လည္း လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ ေရာဂါ အဆိုးအေကာင္း အေျခအေန အေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ရမည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား သည္ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းသည္ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေစာလွ်င္စြာသိရွိကုသလွ်င္ ပို၍ ဆိုး႐ြားမလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းကုသ၍ ရေသာ ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္း ခံစားေနရပါက တတ္ကြၽမ္းနားလည္ေသာ အ႐ိုး၊ အေၾကာ၊ အဆစ္ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပသဖို႔ အႀကံျပဳပါသည္။ မွ်ေဝျခင္းသည္ ဒါနမည္၏။ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ မွ်ေဝရင္း ကုသိုလ္ယူသြားလိုက္ပါ။ 

Read in UNICODE

အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်းသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသော လည်ပင်းတွင် ရှိသော အရိုးများ ကြားရှိ အရိုးနုများပါး သောကြောင့် လှုပ်ရှားရခက်ခဲခြင်း၊ လှုပ်ရှားလျှင်နာခြင်း စသော ရောဂါ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထို အရိုးနုများပါးပြီး အရိုးအတက်ထွက် ခြင်းကြောင့် လည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ထိုထွက်လာသော အရိုးအတက်များသည် ကျော်ရိုးမကြီးမှ ထွက်လာသော

အာရုံကြောများအား ဖိမိသည့်အခါတွင် ကျီးပေါင်းလက္ခဏာများ ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ နာတာ၊ ကျင်တာ ၊ ကောင်းကောင်း မလှုပ်ရှားနိုင်တာတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်းသည် လည်ပင်းတွင် အများဆုံးဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် လည်ပင်းကျီးပေါင်း တက်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လည်ပင်းတွင်သာမက ခန္ဓာကိုယ်၏ ကျောရိုးမကြီး တလျောက် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ကျောရိုးမကြီးတွင်

အဆစ်ပေါင်း ၃၃ ဆစ်ရှိပါသည်။ လည်ပင်းတွင် ၇ ဆစ်၊ ရင်ခေါင်းတွင် ၁၂ ဆစ်၊ ခါးတွင် ၅ ဆစ်၊ တင်ပါးတွင် ၅ ဆစ်နှင့် အမြီးပိုင်းဟုခေါ်သော နေရာတွင် ၄ ဆစ်ဟူ၍ စုစုပေါင်း ၃၃ ဆစ်ရှိပါသည်။ ထို နေရာများတွင် ကျီးပေါင်း အဖြစ်များဆုံး ဖြစ်ပေါ်ပြီး ခါးနာခြင်း၊ လည်ပင်းဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း တို့သည် ကျီးပေါင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော ရောဂါ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါသည်။ လည်ပင်းမှာဖြစ်လျှင် Cervical Spondylosis ဟုခေါ်ဆိုပြီး ခါးတွင် ဖြစ်လျှင် Lower Back Spondylosis ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။

အရိုးကျီးပေါင်းရောဂါ ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းများ

အထိုင်များခြင်း။ ရုံးအလုပ်စသော ကွန်ပျူတာ အကြည့်များခြင်း။ လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နည်းခြင်း။ အဝလွန်ခြင်း။ လည်ပင်းအား ယခင်က ထိခိုက်ခဲ့ဖူးခြင်း။ အလေးအပင်များ အမများခြင်း။ အသက်အရွက်ကြီးလာသောကြောင့် အရိုးနုများပါးလာခြင်း။

အရိုးကျီးပေါင်းရောဂါ လက္ခဏာများ

လည်ပင်းလှုပ်ရှားလျှင် နာကျင်ခြင်း။ လှုပ်ရှားရခက်ခဲခြင်း။ ဇတ်ခိုင်နေခြင်း။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ မူးဝေခြင်း။ လက်များ လှုပ်ရှားလျှင် ကျင်ခြင်း၊ နာခြင်း။ခေါင်းအား ဘေးဘက်သို့ ကောင်းမွန်စွာ မလှည့်နိုင်ခြင်း။ ခေါင်းလှုပ်ရှားသောအခါတွင် လည်ပင်း အဆစ်များမှ အသံမြည်ခြင်း။ လက်တလျှောက် အပ်နှင့် အထိုးခံရသလို ခံစားရခြင်း။ လည်ပင်းတွင် Cervical Spondylosis ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အာရုံကြောကို ဖိခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအားနည်းခြင်း၊ လမ်းသွားရာတွင် ပုံမမှန်ခြင်း။ ဆီးဝမ်းမမှန်ခြင်း။

ရောဂါ လက္ခဏာများသည် မနက်ပိုင်း အိပ်ရာထထခြင်းတွင် အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းသို့ရောက်သော အခါတွင် တဖြည်းဖြည်းသက်သာသွားခြင်း။ အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားနေရလျှင် အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည်ဟု အကြမ်းဖျင်းပြောလို့ ရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည့်အခါတွင် အရင်ဆုံး မည်သည့်အဆစ်တွင် ကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည်အား အရင်ဆုံးသိရှိအောင် ပြုလုပ်ရပါသည်။ ကျီးပေါင်းလက္ခဏာ ခံစားနေရသည့် ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းအား အရင်ဆုံး X Ray ရိုက်ကူးပြီး အရိုးတွင် ကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည့်

အခြေအနေအား သေချာစွာ ကြည့်ရှုရပါသည်။ ကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည့် အရိုးအဆစ် တိတိကျကျ၊ ကျဉ်းနေသော ပါးနေသော အရိုးနု၏ အခြေအနေ၊ အရိုးအတက် ထွက်ခြင်း အခြေအနေ စသည်တို့အား အသေးစိတ်ကြည့် ရှုပြီး ကုသခြင်းအား ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်နေသည့် အခါတွင် ခံစားရသော လက္ခဏာများသည် ဆိုးသည့်အတွက် နားလည်တတ်ကျွမ်းသော အရိုး၊အကြော၊ အဆစ်

အထူးကုဆရာဝန်နှင့် သေချာပြသပြီး တိုင်ပင်ကုသ သင့်ပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသည် ကုသခြင်းဆေး သက်သက်မဟုတ်ပဲ အခြားသော နည်းလမ်းအများအပြားရှိပါသည်။ ကျီးပေါင်းတက်ခြင်းအတွက် အရိုးနုများပြန်လည်အားကောင်းစေသော အရိုးနုအားဆေးများလည်း သောက်သုံးသင့်လျှင် သောက်သုံးရနိုင်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက အခြားသော အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်းအတွက် ခံစားနေရာသော ကျင်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း နှင့် အခြားသော ရောဂါ လက္ခဏာများ အတွက် ဆေးများအား သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအား

လည်း လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်နေသော နေရာနှင့် ရောဂါ အဆိုးအကောင်း အခြေအနေ အပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ရမည့်လေ့ကျင့်ခန်းများ သည် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ အရိုးကျီးပေါင်းသည် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း စောလျှင်စွာသိရှိကုသလျှင် ပို၍ ဆိုးရွားမလာအောင် ထိန်းသိမ်းကုသ၍ ရသော ရောဂါဖြစ်သောကြောင့် မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အရိုးကျီးပေါင်း ခံစားနေရပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သော အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ် အထူးကုသမားတော်ကြီးများနှင့် ပြသဖို့ အကြံပြုပါသည်။ မျှဝေခြင်းသည် ဒါနမည်၏။ မသိသေးသူများအတွက် မျှဝေရင်း ကုသိုလ်ယူသွားလိုက်ပါ။ 

Source : CharmMyanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *