အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအတြက္ ကရမက္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးနဲ႔ ေဆးဖက္ဝင္ပံုမ်ား

ေဆးအသံုးအတြက္ ကရမက္္ အဂၤလိိပ္ ~ Sandal Wood ရုကၡေဗဒမ်ိဳးရင္း~ Sterculiaceae မ်ိဳးစိတ္ ~ gagei မ်ိဳးစု ~ Mansonia ကရမက္သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးေလာကတြင္န႔ံသာျဖဴ၊ န႔ံသာနီ၊ အေက်ာ္၊ စမၸာ၊ ကရက္မက္ ဟုနံ႔သာ (၅) မ်ိဳးစာရင္း၀င္ အဖိုးတန္္

အပင္ထြက္ ေဆးပစၥည္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအပင္သည္ အပင္ျကီးမ်ိဳးျဖစ္ျပီး အင္ရြက္က့ဲသို႔ အရြက္ျကီးျပီး ရြက္ျခားထြက္ဧ။္။ ကရမက္အပင္၌ “လူသတ္ပင္နွွင့္္ နတ္သတ္ပင္ဟူ၍”နွစ္မ်ိဳးရိွျပီး နတ္သတ္ပင္က သဘာ၀အတိုင္း သက္တမ္းရင့္၊ သဘာ၀အတိုင္း

ေသ၊ လြန္စြာေမႊးျကိဳင္သည့္ န႔ံသာအနွစ္ကရမက္အစစ္ျဖစ္ျပီး ေဆးဖက္၀င္၍ တန္ဖိုးျကီးျပီးအလြန္ရွားဧ။္။ ၄င္းအသားကိုလိမ္းျပီး ေရခ်ိဳးလ်ွင္ေတာင္ခႏၶာကိုယ္၌ ရန႔ံစြဲေနသျဖင့္ ေရွးျမန္မာ အဖြား၊အေမမ်ားက ” ေရခ်ိဳးခံကရမက္” ဟု ညႊန္းဆိုျကဧ။္။ကရမက္အစအနေလးကို္ မီးခဲတြင္တင္ျကည့္လ်ွင္ တစ္အိိမ္လုံးေမႊးျကိုင္သြားျခင္းသည္ နတ္သတ္ကရမက္ဧ။္ အစြမ္းျဖစ္ပါသည္။

လူတို္႔ ခုတ္လွဲသတ္ထားသည့္ ကရမက္သည္ သက္တမ္းနု၍ အပင္အား န႔ံသာအနွစ္ေအာင္းျပီး ေျခာက္ေသြ႕လာေအာင္ (၁) နွစ္ (၂) နွစ္မထားပဲ ကရမက္တုံးအျဖစ္ထုတ္ယူမႈေျကာင့္ အသားမွာ က်စ္လ်စ္မႈနည္းျပီး ေမႊးရန႔ံနည္းပါးဧ။္။

ေဆးဖက္၀င္သတၱိိ

အရသာ ေအးဧ။္၊ ခါးဧ။္၊ ခ်ိဳျပီး ေမႊးေစသည့္သတိၱေၾကာင့္ နွလုံးပူ ပန္ျခင္းကို ျငိမ္းေစဧ။္ ။နွလုံးခုန္စည္းခ်က္ကိုပုံမွန္ျဖစ္ေစေသာ သတၱိရိွဧ။္။ အပူကို ျငိမ္းေစဧ။္။ရန႔ံသည္ စိတ္နွလုံးကို ျကည္လင္ေစဧ။္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားမီးယပ္နွင့္ပတ္သက္သည့္္မီးယပ္နည္းျခင္း၊မ်ားျခင္း၊ မီးယပ္ဆုံးခ်ိန္ ေသြးခိုးပူမႈတ္၍

ခႏၶာကိုယ္တစ္ကိုယ္လုံး (သို႔) အစိိတ္အပိုင္းအလ္ုိက္ ပူျခင္း၊ေခြ်းထြက္မ်ားျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ မီးယပ္ကြက္၊ မီးယပ္အေရျပားေရာဂါ၊ မီးယပ္ခ်မ္းထ၊ သားအိမ္တြင္း အခိုးအပူေအာင္းျခင္း၊ သားအိိမ္နာ၊ အလုံး၊ အက်ိတ္ျဖစ္ျခင္းကို ကရမက္က ကာကြယ္ေပးနိုင္ဧ။္။

ေဆးဖက္အသုံး၀င္ပုံ

“ဆီး ( ပူ၊နည္း၊၀ါ) ၊ ေက်ာက္ကပ္တြင္း အပူေအာင္းျပီးခါးနာျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ေနာက္ျခင္း၊ ဆီးတြင္ေသြးပါျခင္း”အတြက္ ကရမက္ကိုိ ဆန္ေဆးရည္ ဒုတိိယေရျကည္နွင့္ေရာေသြးပါ။ ဟင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္းခန္႔၊ တစ္ေန႔(၃) ျကိမ္တစ္ပတ္ခန္႔ေသာက္ပါရန္။“ဓာတ္မတည့္မႈေျကာင့္

ေသြးယားျခင္း၊ အေရျပား၌အဖု၊အပိန္႔ ထြက္ျခင္းအတြက္” ကရမက္၊ ဧကရာဇ္ျမစ္္(၂) မ်ိဳးေရာေသြး သၾကား ေကာ္ဖီဇြန္း(၁) ဇြန္း ေရာစပ္၍ဟင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္း နံနက္၊ ည ေသာက္ေပးပါ။“ရင္တုန္၊ နွလုံးခုန္၊ မူးေ၀၍ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ား”အတြက္္ ကရမက္္၊ ဇီးေစ့အဆန္၊ သျကား ဆတူေရာအမႈန္႔ျပဳ၍ ေကာ္ဖီဇြန္း(၁) ဇြန္း တစ္ေန႔(၂) ျကိမ္၊ ေရက်က္ေအးျဖင့္ေသာက္ပါ။

“ေသြးစုနာ၊ အနာစာဥ၊ အဖုအက်ိတ္နာ “အတြက္္ကရမက္၊ နံ႔သာျဖဴ၊ ဇာတိပၹိဳလ္သီးအဆန္(၃) မ်ိဳး ေရာေသြး၍ တစ္ေန႔(၄) (၅) ျကိမ္ လိမ္းေပးပါ။“မီးယပ္သြန္၊ မီးယပ္လြန္၊ သားအိမ္တြင္ အနာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ားအတြက္” ကရမက္ေသြးရည္ ဟင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္းတြင္ နႏြင္းမႈန္႔စစ္စစ္

ေကာ္ဖီဇြန္း(၁) ဇြန္းေရာစပ္ျပီး တစ္ေန႔(၃) ျကိ္မ္ ေရက်က္ေအးျဖင့္ေသာက္ပါ။“အပူ၀မ္းသြားျခင္း၊ ေသြး၀မ္းသြားျခင္းအတြက္” ကရမက္ေသြးရည္္ ဟင္းစားဇြန္း(၁)ဇြန္းတြင္၊ မီးကြင္းဂမုန္းသတၱဳရည္ ဟင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္္း၊ သျကား ဟင္းစားဇြန္း(၁)ဇြန္း ေရာစပ္ကာ တစ္ေန႔(၃) ျကိိမ္ တိုက္ေပးပါ။

“မီးယပ္ျဖဴဆင္းလ်ွင္္ ” ကရမက္ကို ဆန္ေဆးရည္ ဒုတိယအရည္နွင့္ ေရာေသြး။ ေဆးရည္ ဟင္းစားဇြန္(၁) ဇြန္းတြင္ သျကားဇြန္းတစ္၀က္၊ သံပုရာရည္ဇြန္းတစ္၀က္၊ထို(၃) မ်ိဳးေပါင္းျပီး ဟင္းစားဇြန္း(၂) ဇြန္းခန္႔အား နံနက္၊ညေသာက္ပါ။

“ခႏၶာကိုိယ္ အန႔ံဆိုးျခင္းအတြက္”ကရမက္၊ ဥပသကာျမစ္ (၂) မ်ိဳးေသြးရည္ ဟင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္းတြင္သံပုရာရည္ ဇြန္းတစ္၀က္စပ္၊ တေန႔(၂)ျကိိမ္ စဲြေသာက္ပါ။

“အပူေလာင္နာမ်ားအတြက္ ” ကရမက္္ ပ်စ္ပ်စ္ေသြး၊တေရာ္ကင္ပြန္းရည္နွင့္ စပ္၍ မျကာခဏလိိမ္းေပးပါ။

“အမ်ိဳးသမီးကိုိယ္အဂၤၤါပူျခင္း၊ အေညွာ္မိိ၊ မန္း၀င္၊အနာေရာင္ျခင္းအတြက္” ကရမက္္၊ ဇာတိပၹိဳလ္သီးအဆန္ကိုေရာေသြးျပီး နိုင္နိုင္လိမ္းေပးပါက ယူပစ္သလိုသက္သာပါမည္။“ကေလးမ်ား အနာမီး၊ အနာစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္”ကရမက္၊ ျသဇာသီးအေျခာက္၊ အုန္းဆီနွင့္ေရာေသြးျပီးအနာကို

မျကာခဏလိမ္းေပးက သက္သာေပ်ာက္ကင္းဧ။္။“ဆီးအိမ္တြင္ ဆီးရိွျပီး၊ ဆီးခုံေရာင္တင္း၍ ဆီးပူ၊ဆီးေအာင့္၊ ဆီးမသြားနိုင္ျခင္းအတြက္ “ကရမက္ကိုိ ဆန္ေဆးရည္ ပထမအရည္နွင့္ေရာေသြး၊ ဆီးခုံနွင့္ ဆီးသြားအဂၤါတြင္ နိုင္နိုင္လိမ္းအုံေပးပါက ခ်က္ျခင္းဆီးသြားနိုင္ပါမည္။

“ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ မီးတြင္းေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ဇက္ေျကာထိုးျခင္း၊ မ်က္ရိုးကိုက္၍ ေခါင္းအုံ၊ ေခါင္းမျကည္လင္ျခင္းအတြက္ကရမက္အစကို ဓားျဖင့္အနည္းငယ္ျခစ္ယူျပီး နႏြင္းမႈန္႔နွင့္ ဆတူေရာ၍ မီးခဲေပၚတင္ျပီး

အေငြ႕မႈိင္းကိုရွဴေပးလ်ွင္ ခ်က္ျခင္းသက္သာဧ။္။“အနာရြတ္ျဖဴျခင္း၊ မီးယပ္ကြက္ေပၚျပီး အျဖဴကြက္၊ၾကက္ဖင္ကြက္၊ ညွင္းေပါက္ျခင္းအတြက္”ကရမက္၊ န႔ံသာနီ ေရာေသြး၍ တစ္ေန႔(၃) ႀကိမ္ခန္႔ လိမ္းေပးပါ။

“ကေလး၊ လူျကီး အဖ်ားၾကီး၍ ကိုိယ္ပူၾကီးျခင္းအတြက္ “ကရမက္၊ န႔ံသာျဖဴ(၂) မ်ိဳး ေရာေသြး၍ နဖူးကို(ပထမ) စလိမ္းပါ။ (၅) မိနစ္ခန္႔ေစာင့္ပါက အပူမ်ားထြက္ပါမည္။ (ဒုတိယ) နဖူးနွင့္ ခ်ိဳင္းနွစ္ဖက္ လိမ္းပါ။(၅) မိနစ္ခန္႔ေစာင့္ပါ။(တတိယ) ခႏၶာကိုိယ္ တစ္ကိုယ္လုံး ေဆးရည္နိုင္နိုင္လိမ္းျခင္းအားျဖင့္ အပူမ်ား ျပင္ပသို႔ လမ္းျကာင္းသင့္စြာ ထြက္ခြာနိုင္ပါလိမ့္မည္။{ မွတ္ခ်က္} အပူၾကီးေသာသူမ်ား

ေဆးရည္ကို ခႏၶာကိုယ္အနွ႔ံသို႔ တစ္ခါထဲ မလိမ္းရန္။ ခႏၶာကိုယ္ဧ။္အပူနွင့္ ျပင္ပမွေဆးရည္ ေဆးေငြ႔တို႔ ရုတ္တရက္ထိေတြ႔ပါကေရေႏြးပူထည့္ေသာဖန္ခြက္ကို ရုတ္ျခည္းေရေအးထည့္သက့ဲသ္ို႔” အပူအေအး ၀ိေရာဓိဓာတ္ျပင္းထန္ျပီး” ဖန္ခြက္လန္႔၍ကဲြသက့ဲသို႔ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ရုတ္တရက္ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျပီးဦးေနွာက္အာရုံေျကာထိခိုက္ျခင္း၊ သတိမလည္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါ၍

ဦးေနွာက္နွင့္ အနီးဆုံးေနရာျဖစ္သည့္ နဖူးမွစ၍ အပူဓာတ္ကို စတင္ထြက္ခြာေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါဧ။္။သို႔ိပါ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ မီးယပ္ဆုံးခ်ိန္တြင္ က်န္းမာ၍ ေသြးသားသန္႔စင္ေစရန္၊ကရမက္စစ္စစ္အား ေဆာင္ထားကာ ေန႔စဥ္္ ဟင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္းခန္႔ ကရမက္ေသြးရည္ ပုံမွန္ေသာက္ေပးသင့္ပါေျကာင္း ဖတ္မိသမ်ွ ျပန္လည္မ်ွေ၀လိုက္ပါသည္။

အသံုး၀င္ပံု : အာနိသင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားအလိုအရ ခါးသက္ေသာ အရသာရွိ၍ စဥ္းငယ္ ခ်ိဳသည္၊ ေအးသည္ ၊ သလိပ္ကိုုျဖစ္ေစသည္ ၊ ေလကို တိုးပြားေစသည္။

အသံုးျပဳပံု-

အျမစ္ ၊ အသား

၁။ ေသြး၍ လိမ္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ေသာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ သလိပ္ေၾကေစၿပီး ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ဆီးေရာဂါ ၊ ေညာင္းက်ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။ ၂။ ေသြးလိမ္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ္သားကိုယ္ေရကို ေအးျမေစၿပီး ယားယံျခင္း ေပ်ာက္၏ ။ (ပူျပင္းတဲ႕ကာလမွာကေလးမ်ားတစ္ေရြးသားေသြးတိုက္ပါလူျကီးမ်ားနေခါင္း

ေသြးလ်ွံပါလၻက္စားတစ္ဇြန္းတိုက္ပါကေသြးယိုစီးမႈ ရပ္သြားသည္။ ေဆးအျဖစ္သံုးနိုင္သည္။ အေညွာ္ခံေဆးအျဖစ္သုံးနိုင္သည္ကေလးလူျကီးအျမဲသုံးသင့္တယ္၊အနာမ်ားအေညွာ္မိပါကေသြးေသာက္ပါကလူအိုိမ်ားေဆးျဖစ္သည္ေညာင္းညာေနပါကေရခ်ိဳးျပီးလိိမ္းပါလန္းဆန္းသြားသည္။ေဒၚျမဝင္း ကြန္မန္႔မွ)

မ်က္ႏွာကို ကရမက္္ လိမ္းရင္ တင္းတိပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား

ကရမက္ က တင္းတိပ္မျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး။ေတာင္တံႀကီး ကေတာ့ အပူဓာတ္ျဖစ္လို ့ မ်က္ႏွာ ကို တင္းတိပ္္ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ကရမက္ က အေအးဓာတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိနာ၊ မ်က္ဝတ္ထြက္သူမ်ား ကရမက္ လိမ္းသင့္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္ ကရမက္က အတန္ငယ္ အေရာင္ညိဳ မည္းတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာကို လိမ္းသူ႐ွားပါတယ္။ ကရမက္လိိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့

မ်က္ႏွာ အသားအေရ အေရာင္ ညစ္သြားျခင္း၊ အသား ပ်က္စီးျခင္း လံုးဝ မ႐ွိပါဘူး။ ေ႐ွး လူႀကီးမ်ားက ကရမက္ကို အသားေအးေစတဲ့အတြက္ ပူအိုက္တဲ့ ရာသီဥတုေတြမွာ လိမ္းၾကပါတယ္။ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ နံ ့သာျဖဴ ကိုလည္း မ်က္ႏွာမလိမ္းသင့္ပါဘူး။ သူက

တင္းတိိပ္စြဲတတ္ပါတယ္။ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲ နာက်င္သူမ်ား၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ား ေအးသူမ်ား နံ ့သာျဖဴ လိမ္းရင္ ေရာဂါေပ်ာက္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္ ခရုသင္း (ေခၚ) သမင္ျဖဴ/သမင္ညိဳ စတဲ့ အေရျပားေရာဂါရွိသူေတြလည္း နံ ့သာျဖဴကို ခႏၶာကိုယ္ေပၚ မလိမ္းသင့္ပါဘူး။

Read in UNICODE

ဆေးအသုံးအတွက် ကရမက် အင်္ဂလိပ် ~ Sandal Wood ရုက္ခဗေဒမျိုးရင်း~ Sterculiaceae မျိုးစိတ် ~ gagei မျိုးစု ~ Mansonia ကရမက်သည် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးလောကတွင်နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ အကျော်၊ စမ္ပာ၊ ကရက်မက် ဟုနံ့သာ (၅) မျိုးစာရင်းဝင် အဖိုးတန်

အပင်ထွက် ဆေးပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပင်သည် အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး အင်ရွက်ကဲ့သို့ အရွက်ကြီးပြီး ရွက်ခြားထွက်ဧ။်။ ကရမက်အပင်၌ “လူသတ်ပင်နှင့်် နတ်သတ်ပင်ဟူ၍”နှစ်မျိုးရှိပြီး နတ်သတ်ပင်က သဘာဝအတိုင်း သက်တမ်းရင့်၊ သဘာဝအတိုင်း

သေ၊ လွန်စွာမွှေးကြိုင်သည့် နံ့သာအနှစ်ကရမက်အစစ်ဖြစ်ပြီး ဆေးဖက်ဝင်၍ တန်ဖိုးကြီးပြီးအလွန်ရှားဧ။်။ ၎င်းအသားကိုလိမ်းပြီး ရေချိုးလျှင်တောင်ခန္ဓာကိုယ်၌ ရနံ့စွဲနေသဖြင့် ရှေးမြန်မာ အဖွား၊အမေများက ” ရေချိုးခံကရမက်” ဟု ညွှန်းဆိုကြဧ။်။ကရမက်အစအနလေးကို မီးခဲတွင်တင်ကြည့်လျှင် တစ်အိမ်လုံးမွှေးကြိုင်သွားခြင်းသည် နတ်သတ်ကရမက်ဧ။် အစွမ်းဖြစ်ပါသည်။

လူတို့် ခုတ်လှဲသတ်ထားသည့် ကရမက်သည် သက်တမ်းနု၍ အပင်အား နံ့သာအနှစ်အောင်းပြီး ခြောက်သွေ့လာအောင် (၁) နှစ် (၂) နှစ်မထားပဲ ကရမက်တုံးအဖြစ်ထုတ်ယူမှုကြောင့် အသားမှာ ကျစ်လျစ်မှုနည်းပြီး မွှေးရနံ့နည်းပါးဧ။်။

ဆေးဖက်ဝင်သတ္တိ

အရသာ အေးဧ။်၊ ခါးဧ။်၊ ချိုပြီး မွှေးစေသည့်သတ္တိကြောင့် နှလုံးပူ ပန်ခြင်းကို ငြိမ်းစေဧ။် ။နှလုံးခုန်စည်းချက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသော သတ္တိရှိဧ။်။ အပူကို ငြိမ်းစေဧ။်။ရနံ့သည် စိတ်နှလုံးကို ကြည်လင်စေဧ။်။အမျိုးသမီးများမီးယပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်မီးယပ်နည်းခြင်း၊များခြင်း၊ မီးယပ်ဆုံးချိန် သွေးခိုးပူမှုတ်၍

ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး (သို့) အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ပူခြင်း၊ချွေးထွက်များခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ မီးယပ်ကွက်၊ မီးယပ်အရေပြားရောဂါ၊ မီးယပ်ချမ်းထ၊ သားအိမ်တွင်း အခိုးအပူအောင်းခြင်း၊ သားအိမ်နာ၊ အလုံး၊ အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းကို ကရမက်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ဧ။်။

ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ

“ဆီး ( ပူ၊နည်း၊ဝါ) ၊ ကျောက်ကပ်တွင်း အပူအောင်းပြီးခါးနာခြင်း၊ ဆီးအရောင်နောက်ခြင်း၊ ဆီးတွင်သွေးပါခြင်း”အတွက် ကရမက်ကို ဆန်ဆေးရည် ဒုတိယရေကြည်နှင့်ရောသွေးပါ။ ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်းခန့်၊ တစ်နေ့(၃) ကြိမ်တစ်ပတ်ခန့်သောက်ပါရန်။“ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်

သွေးယားခြင်း၊ အရေပြား၌အဖု၊အပိန့် ထွက်ခြင်းအတွက်” ကရမက်၊ ဧကရာဇ်မြစ်(၂) မျိုးရောသွေး သကြား ကော်ဖီဇွန်း(၁) ဇွန်း ရောစပ်၍ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်း နံနက်၊ ည သောက်ပေးပါ။“ရင်တုန်၊ နှလုံးခုန်၊ မူးဝေ၍ အိပ်မပျော်သူများ”အတွက် ကရမက်၊ ဇီးစေ့အဆန်၊ သကြား ဆတူရောအမှုန့်ပြု၍ ကော်ဖီဇွန်း(၁) ဇွန်း တစ်နေ့(၂) ကြိမ်၊ ရေကျက်အေးဖြင့်သောက်ပါ။

“သွေးစုနာ၊ အနာစာဥ၊ အဖုအကျိတ်နာ “အတွက်ကရမက်၊ နံ့သာဖြူ၊ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးအဆန်(၃) မျိုး ရောသွေး၍ တစ်နေ့(၄) (၅) ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။“မီးယပ်သွန်၊ မီးယပ်လွန်၊ သားအိမ်တွင် အနာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများအတွက်” ကရမက်သွေးရည် ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်းတွင် နနွင်းမှုန့်စစ်စစ်

ကော်ဖီဇွန်း(၁) ဇွန်းရောစပ်ပြီး တစ်နေ့(၃) ကြိမ် ရေကျက်အေးဖြင့်သောက်ပါ။“အပူဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်းအတွက်” ကရမက်သွေးရည် ဟင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းတွင်၊ မီးကွင်းဂမုန်းသတ္တုရည် ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်း၊ သကြား ဟင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်း ရောစပ်ကာ တစ်နေ့(၃) ကြိမ် တိုက်ပေးပါ။

“မီးယပ်ဖြူဆင်းလျှင် ” ကရမက်ကို ဆန်ဆေးရည် ဒုတိယအရည်နှင့် ရောသွေး။ ဆေးရည် ဟင်းစားဇွန်(၁) ဇွန်းတွင် သကြားဇွန်းတစ်ဝက်၊ သံပုရာရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ထို(၃) မျိုးပေါင်းပြီး ဟင်းစားဇွန်း(၂) ဇွန်းခန့်အား နံနက်၊ညသောက်ပါ။

“ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ဆိုးခြင်းအတွက်”ကရမက်၊ ဥပသကာမြစ် (၂) မျိုးသွေးရည် ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်းတွင်သံပုရာရည် ဇွန်းတစ်ဝက်စပ်၊ တနေ့(၂)ကြိမ် စွဲသောက်ပါ။

“အပူလောင်နာများအတွက် ” ကရမက် ပျစ်ပျစ်သွေး၊တရော်ကင်ပွန်းရည်နှင့် စပ်၍ မကြာခဏလိမ်းပေးပါ။

“အမျိုးသမီးကိုယ်အင်္ဂၤါပူခြင်း၊ အညှော်မိ၊ မန်းဝင်၊အနာရောင်ခြင်းအတွက်” ကရမက်၊ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးအဆန်ကိုရောသွေးပြီး နိုင်နိုင်လိမ်းပေးပါက ယူပစ်သလိုသက်သာပါမည်။“ကလေးများ အနာမီး၊ အနာစက်ရောဂါများအတွက်”ကရမက်၊ သြဇာသီးအခြောက်၊ အုန်းဆီနှင့်ရောသွေးပြီးအနာကို

မကြာခဏလိမ်းပေးက သက်သာပျောက်ကင်းဧ။်။“ဆီးအိမ်တွင် ဆီးရှိပြီး၊ ဆီးခုံရောင်တင်း၍ ဆီးပူ၊ဆီးအောင့်၊ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်းအတွက် “ကရမက်ကို ဆန်ဆေးရည် ပထမအရည်နှင့်ရောသွေး၊ ဆီးခုံနှင့် ဆီးသွားအင်္ဂါတွင် နိုင်နိုင်လိမ်းအုံပေးပါက ချက်ခြင်းဆီးသွားနိုင်ပါမည်။

“ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ မီးတွင်းခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဇက်ကြောထိုးခြင်း၊ မျက်ရိုးကိုက်၍ ခေါင်းအုံ၊ ခေါင်းမကြည်လင်ခြင်းအတွက်ကရမက်အစကို ဓားဖြင့်အနည်းငယ်ခြစ်ယူပြီး နနွင်းမှုန့်နှင့် ဆတူရော၍ မီးခဲပေါ်တင်ပြီး

အငွေ့မှိုင်းကိုရှူပေးလျှင် ချက်ခြင်းသက်သာဧ။်။“အနာရွတ်ဖြူခြင်း၊ မီးယပ်ကွက်ပေါ်ပြီး အဖြူကွက်၊ကြက်ဖင်ကွက်၊ ညှင်းပေါက်ခြင်းအတွက်”ကရမက်၊ နံ့သာနီ ရောသွေး၍ တစ်နေ့(၃) ကြိမ်ခန့် လိမ်းပေးပါ။

“ကလေး၊ လူကြီး အဖျားကြီး၍ ကိုယ်ပူကြီးခြင်းအတွက် “ကရမက်၊ နံ့သာဖြူ(၂) မျိုး ရောသွေး၍ နဖူးကို(ပထမ) စလိမ်းပါ။ (၅) မိနစ်ခန့်စောင့်ပါက အပူများထွက်ပါမည်။ (ဒုတိယ) နဖူးနှင့် ချိုင်းနှစ်ဖက် လိမ်းပါ။(၅) မိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။(တတိယ) ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်လုံး ဆေးရည်နိုင်နိုင်လိမ်းခြင်းအားဖြင့် အပူများ ပြင်ပသို့ လမ်းကြာင်းသင့်စွာ ထွက်ခွာနိုင်ပါလိမ့်မည်။{ မှတ်ချက်} အပူကြီးသောသူများ

ဆေးရည်ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သို့ တစ်ခါထဲ မလိမ်းရန်။ ခန္ဓာကိုယ်ဧ။်အပူနှင့် ပြင်ပမှဆေးရည် ဆေးငွေ့တို့ ရုတ်တရက်ထိတွေ့ပါကရေနွေးပူထည့်သောဖန်ခွက်ကို ရုတ်ခြည်းရေအေးထည့်သကဲ့သို့” အပူအအေး ဝိရောဓိဓာတ်ပြင်းထန်ပြီး” ဖန်ခွက်လန့်၍ကွဲသကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း ရုတ်တရက် ရှော့ခ်ဖြစ်ပြီးဦးနှောက်အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း၊ သတိမလည်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါ၍

ဦးနှောက်နှင့် အနီးဆုံးနေရာဖြစ်သည့် နဖူးမှစ၍ အပူဓာတ်ကို စတင်ထွက်ခွာစေခြင်းပင် ဖြစ်ပါဧ။်။သို့ိပါ၍ အမျိုးသမီးများ မီးယပ်ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် မီးယပ်ဆုံးချိန်တွင် ကျန်းမာ၍ သွေးသားသန့်စင်စေရန်၊ကရမက်စစ်စစ်အား ဆောင်ထားကာ နေ့စဉ် ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့် ကရမက်သွေးရည် ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါကြောင်း ဖတ်မိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။

အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင်

မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရ ခါးသက်သော အရသာရှိ၍ စဉ်းငယ် ချိုသည်၊ အေးသည် ၊ သလိပ်ကိုဖြစ်စေသည် ၊ လေကို တိုးပွားစေသည်။

အသုံးပြုပုံ-

အမြစ် ၊ အသား

၁။ သွေး၍ လိမ်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သောက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သလိပ်ကြေစေပြီး နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးရောဂါ ၊ ညောင်းကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၂။ သွေးလိမ်းခြင်းဖြင့် ကိုယ်သားကိုယ်ရေကို အေးမြစေပြီး ယားယံခြင်း ပျောက်၏ ။ (ပူပြင်းတဲ့ကာလမှာကလေးများတစ်ရွေးသားသွေးတိုက်ပါလူကြီးများနခေါင်း

သွေးလျှံပါလ္ဘက်စားတစ်ဇွန်းတိုက်ပါကသွေးယိုစီးမှု ရပ်သွားသည်။ ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ အညှော်ခံဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်ကလေးလူကြီးအမြဲသုံးသင့်တယ်၊အနာများအညှော်မိပါကသွေးသောက်ပါကလူအိုများဆေးဖြစ်သည်ညောင်းညာနေပါကရေချိုးပြီးလိမ်းပါလန်းဆန်းသွားသည်။ဒေါ်မြဝင်း ကွန်မန့်မှ)

မျက်နှာကို ကရမက် လိမ်းရင် တင်းတိပ် ဖြစ်နိုင်ပါသလား

ကရမက် က တင်းတိပ်မဖြစ် နိုင်ပါဘူး။တောင်တံကြီး ကတော့ အပူဓာတ်ဖြစ်လို့ မျက်နှာ ကို တင်းတိပ် ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ကရမက် က အအေးဓာတ် ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိနာ၊ မျက်ဝတ်ထွက်သူများ ကရမက် လိမ်းသင့်ပါတယ်။ သို့သော် ကရမက်က အတန်ငယ် အရောင်ညို မည်းတဲ့အတွက် မျက်နှာကို လိမ်းသူရှားပါတယ်။ ကရမက်လိမ်းခြင်းကြောင့်

မျက်နှာ အသားအရေ အရောင် ညစ်သွားခြင်း၊ အသား ပျက်စီးခြင်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ရှေး လူကြီးများက ကရမက်ကို အသားအေးစေတဲ့အတွက် ပူအိုက်တဲ့ ရာသီဥတုတွေမှာ လိမ်းကြပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေဖြင့် ပြောချင်ပါသေးတယ်။ နံ့သာဖြူ ကိုလည်း မျက်နှာမလိမ်းသင့်ပါဘူး။ သူက

တင်းတိပ်စွဲတတ်ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ နာကျင်သူများ၊ ခြေဖျားလက်ဖျား အေးသူများ နံ့သာဖြူ လိမ်းရင် ရောဂါပျောက်ပါတယ်။ သို့သော် ခရုသင်း (ခေါ်) သမင်ဖြူ/သမင်ညို စတဲ့ အရေပြားရောဂါရှိသူတွေလည်း နံ့သာဖြူကို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မလိမ်းသင့်ပါဘူး။

Source : ဦးမင်းဇင်( ရွှေနဝင်း) ရေးသားသော “မိန်းမတို့အသက် ကရမက်” ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။/ Nandar Myint/Promise Pauk /

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *